Όροι Χρήσης

1. Αποδοχή των όρων χρήσης

Η επίσκεψη – χρήση της σελίδας και των υπηρεσιών του ιστότοπου www.idolo.gr (στο εξής θα αναφέρεται ως «Ιστοσελίδα» ) υπόκειται στην αποδοχή των ακόλουθων όρων χρήσης – προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο του παρόντος, παρακαλούμε να μην προβαίνετε σε χρήση της Ιστοσελίδας.
Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οφείλετε να ελέγχετε περί ενδεχόμενων αλλαγών καθ’ εκάστη επίσκεψη – χρήση που πραγματοποιείτε και στην περίπτωση συντελεσθείσας τροποποίησης, επανεπιβεβαιώνετε την αποδοχή των κατωτέρω για τη συνέχιση της επίσκεψης – χρήσης. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται αυτομάτως την πλήρη αποδοχή των κατωτέρω όρων.

2. Υποχρεώσεις επισκέπτη – χρήστη

Πέραν της αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων της Ιστοσελίδας, έχετε υποχρέωση να επισκέπτεστε – χρησιμοποιείτε τη σελίδα κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το σύνολο των κείμενων κανόνων της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, ιδίως με τις διατάξεις που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες.
Σε περίπτωση παράνομης και καταχρηστικής χρήσης του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, υιοθέτησης πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE ( Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ). καθώς και σε οιαδήποτε άλλη συναφή έκνομη ή παραβιάζουσα τα συναλλακτικά ήθη ενέργεια, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, αποκλεισμού μελλοντικής επίσκεψης – χρήσης και επιφυλάσσεται της άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων της.

3. Περιορισμός της ευθύνης

3.1 Ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας

Όλες οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας παρέχονται «ως έχουν» και άνευ ρητών ή έμμεσων εγγυήσεων συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και εκείνων που προκύπτουν από τη διαχείριση, χρήση ή εμπορική πρακτική. Καταβάλλεται βέβαια η μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου των υπηρεσιών μας να διέπονται από τη βέλτιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Το www.idolo.gr επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των πληροφοριών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ο ιστότοπος www.idolo.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που παρέχει, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών δικαιούχων περί της μη διαθεσιμότητας τους
Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημιές από την επίσκεψη – χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της. Τονίζεται δε ότι σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη ιών, περιεχομένου malware, trojan κλπ, είτε πρόκειται για την ίδια την Ιστοσελίδα, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενό της.
Στην περίπτωση πρόκλησης ζημίας στην Ιστοσελίδα ή το Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή, αθέμιτη ή παράνομη χρήση των σχετικών υπηρεσιών εκ μέρους σας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος, η ευθύνη καταλαμβάνει αποκλειστικά τον χρήστη.

3.2 Σύνδεσμοι (links) προς ιστοσελίδες τρίτων

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την εγκυρότητα την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners.
Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Ιστοσελίδα ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

4.Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Ιστοσελίδας.
Κατά εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσης, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ιστοσελίδας και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή/και προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με την Ιστοσελίδα.

5. Cookies και Αρχεία Log

Ομοίως με άλλους οργανισμούς, η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και αρχεία log για τη βελτίωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας και για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της (από εσάς). Τα αρχεία log είναι αρχεία διακομιστή που δημιουργούνται αυτόματα όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα. Τα cookies είναι μικρά αρχεία απλού κειμένου που τοποθετούν συνήθως οι ιστοσελίδες στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Καθένα από τα cookies έχει έναν μοναδικό κώδικα, ο οποίος χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τον υπολογιστή κάθε φορά που κάποιος χρήστης του επισκέπτεται ξανά την ίδια ιστοσελίδα.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποτρέψετε τη λειτουργία των cookies, στην επιλογή «Βοήθεια» στη γραμμή εργαλείων των περισσότερων περιηγητών αναγράφεται πώς μπορείτε να αποτρέψετε την αποδοχή της χρήσης cookies, πώς να ειδοποιηθείτε όταν λαμβάνετε νέο cookie και πώς να απενεργοποιήσετε τα ήδη υπάρχοντα cookies. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα cookies, θα έχετε ακόμη τη δυνατότητα να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, αλλά πιθανόν η χρήση ορισμένων λειτουργιών να είναι περιορισμένη καθώς κι η πλήρης αξιοποίηση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.
Πιθανόν ορισμένοι συνεργάτες ή κάτοχοι ιστοσελίδων οι οποίες οδηγούν στον παρόντα ιστότοπο να χρησιμοποιούν cookies. Ωστόσο, δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη χρήση τους.

6. Ισχύς

Οι παρόντες Όροι υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε πρότερης συμφωνίας, αναπαράστασης, εγγύησης και ερμηνείας σχετικά με την Ιστοσελίδα, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα. Στο βαθμό που οτιδήποτε εντός ή περιφερειακά σχετιζόμενο με την λειτουργία της Ιστοσελίδας έρχεται σε σύγκρουση ή αναντιστοιχία με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι παρόντες Όροι αποκτούν προτεραιότητα, και εφαρμόζονται άμεσα αποκλειόμενης ρητά κάθε αντίθετης ερμηνείας.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα ή πρόβλεψη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί μη εφαρμόσιμο ή καταχρηστικό, το εν λόγω τμήμα θα θεωρείται ξεχωριστό και καταργητέο από τους παρόντες Όρους και δεν θα επηρεάζει με κανέναν τρόπο την εγκυρότητα και εφαρμογή των υπολοίπων προβλέψεων των παρόντων Όρων.
Ενδεχόμενη αδυναμία εφαρμογής ή μη άσκηση από μέρους της ιστοσελίδας οποιουδήποτε όρου δεν θεωρείται ως παραίτηση από τα αν λόγω δικαιώματα, ούτε από το μελλοντικό δικαίωμα να επιβάλλει τους εν λόγω όρους. Η παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος σχετικά με τους όρους και τις προβλέψεις των εν λόγω Όρων δεν αποκλείουν το εν λόγω μέρος από την επιδίωξη της εφαρμογής των εν λόγω όρων και προβλέψεων στο μέλλον και δεν συνιστούν παραίτηση από οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή πρόβλεψη των παρόντων Όρων. Για κάθε διαφορά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της Ιστοσελίδας παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@idolo.gr. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.